Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website ("de Website" of "Zoekertjes.be") zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden"). De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, onder meer bereikbaar via de domeinnamen www.zoekertjes.be, www.zoekertjes.nl en www.zoekertjes.com. De Website omvat zowel de klassieke website als de mobiele website en apps die via mobiele dragers kunnen geraadpleegd worden.

Je wordt vriendelijk verzocht deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze Website. Door een verder bezoek aan deze Website of door eender welk gebruik ervan, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien je hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij je om deze Website niet verder te gebruiken.

Verantwoordelijke voor deze Website
Deze Website wordt online aangeboden en onderhouden door Breakpoint bvba, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te Heilige Geeststraat 166, 3000 Leuven en ondernemingsnummer BE 0873.323.959

Doel en inhoud van de Website
Deze Website is een online handelsplatform, waar gebruikers advertenties ("Zoekertjes") kunnen plaatsen. Deze Zoekertjes zijn vooral gericht op het aanbieden van goederen (gratis, te koop of te huur), het aanbieden van diensten, het aanbieden van vastgoed (te koop of te huur) en het plaatsen van job vacatures en bijverdiensten.

Plaatsen van Zoekertjes
Momenteel is het plaatsen of toevoegen van Zoekertjes (de "Dienst") gratis. Het is mogelijk dat Zoekertjes.be in de toekomst voor bepaalde Zoekertjes een prijs in rekening zal brengen. Bij het gebruiken van de Dienst zal duidelijk aangegeven worden of dit het geval is en welk tarief van toepassing is.

Minderjarigen
Het plaatsen of toevoegen van Zoekertjes is slechts toegankelijk voor personen ("Bezoekers") die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Dienaangaande is deze Dienst slechts toegankelijk voor minderjarige Bezoekers op voorwaarde dat zij hiervoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen.

Ongeoorloofde inhoud
Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, verhuren of aanbieden via de Website. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties.

Zoekertjes moeten voldoen aan de Algemene Voorwaarden en zullen geweigerd worden wanneer deze ongeoorloofde inhoud bevatten.

Onder ongeoorloofde inhoud wordt ondermeer verstaan :

• Zoekertjes die financiële dienstverleningen aanbieden (verstrekken van krediet, leningen etc.);
• Zoekertjes met louter commerciële boodschappen die als enig doel hebben een onderneming direct of indirect te promoten;
• Zoekertjes met pornografische inhoud;
• Zoekertjes die aanzetten tot gokken;
• Zoekertjes die discriminerend zijn op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit of geaardheid;
• Zoekertjes die kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend zijn;
• Zoekertjes die wapens te koop of te huur aanbieden;
• Zoekertjes die drugs of stimulerende middelen aanbieden;
• Zoekertjes die voeding en/of medicatie aanbieden;
• Zoekertjes waarmee illegale praktijken worden gepleegd of bevorderd;
• Zoekertjes die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden;
• Zoekertjes waarin persoonsgegevens van derden worden vermeld;
• Zoekertjes die katten, honden of huisdieren aanbieden waarvan de oorsprong niet kan gecontroleerd worden of waarvan het kweken niet met het nodige respect voor dieren gebeurt;

Breakpoint behoudt zich het recht om toegevoegde Zoekertjes om welke reden dan ook te weigeren.

Wijzigen en verwijderen van Zoekertjes
Zoekertjes dienen verwijderd worden wanneer deze niet meer relevant of actueel zijn (bvb. na verkoop van het betrokken product).

Zoekertjes kunnen gewijzigd worden via volgende url : https://www.zoekertjes.be/mijn-zoekertjes

Aansprakelijkheid
Breakpoint spant zich in om geen schadelijke informatie aan te bieden op deze Website. Breakpoint kan echter nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website garanderen en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Breakpoint is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie, noch voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze Website of van de ter beschikking gestelde informatie.

Breakpoint is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de Website. Breakpoint is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de Website.

Breakpoint is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade of defecten aan de producten die via de Website te koop of te huur worden aangeboden.

Breakpoint is in geen geval aansprakelijk voor financiële verliezen opgelopen door Bezoekers die producten of diensten hebben aangekocht die aangeboden werden via de Website.

Zoekertjes.be geeft geen garanties m.b.t. de Zoekertjes

Zoekertjes.be kan geen garantie bieden dat producten en diensten aangeboden door Bezoekers voldoen aan enige verwachtingen van andere Bezoekers.

Zoekertjes.be kan geen garantie bieden over de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de geplaatste Zoekertjes. Noch kan Zoekertjes.be garanties bieden over de kwaliteit en de veiligheid van de geplaatste Zoekertjes.

Zoekertjes.be kan geen garantie bieden dat een product aangeboden op de Website rechtmatig eigendom is van de Bezoeker die het betreffende Zoekertje heeft geplaatst.

Wijzigingen
Breakpoint heeft het recht om de informatie op en werkingswijze van deze Website, op elk moment te wijzigen en deze voorwaarden aan te passen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Door gebruik van deze Website erken je bovendien uitdrukkelijk het recht van Breakpoint om deze Website tijdelijk te onderbreken of permanent stop te zetten, zonder dat dit tot enig recht op schadevergoeding kan leiden.

Bescherming van persoonsgegevens
In principe kan u de Website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde gegevens, zoals uw naam of e-mailadres meedeelt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de Websites van Breakpoint BVBA.

Breakpoint respecteert je privacy. De gegevens die je op deze Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. De Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert steeds de aanvaarding van de privacyverklaring.

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

In het kader van bescherming van persoonsgegevens, wenst Breakpoint de gebruiker van de Website er nadrukkelijk op te wijzen dat het niet is toegestaan om persoonsgegevens, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, van Bezoekers te verzamelen of Bezoekers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten of diensten buiten het handelsplatform van Zoekertjes.be om.

Intellectuele eigendomsrechten
De op deze Website aangeboden lijst van zoekertjes is de intellectuele eigendom van Breakpoint en wordt beschermd door de Belgische auteurswet en de Belgische wetten tot bescherming van databanken (de Wet van 10 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken). Dit houdt ondermeer in dat je zonder voorafgaande toestemming van Breakpoint geen afbeeldingen of teksten mag overnemen van deze Website en dat de structuur (bijvoorbeeld de onderverdelingen van de aangeboden links naar externe Websites) en de inhoud van de lijsten met links beschermd worden. Breakpoint geeft je het recht om de lijst met externe Websites te consulteren en te gebruiken, zoals gebruikelijk is bij een portaalsite. De reproductie van (een gedeelte van) de lijst van externe Websites is echter niet toegestaan zonder de schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van Breakpoint.

De Website noch de op de Website aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Breakpoint hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Websites die geen eigendom zijn van Breakpoint kunnen vrij linken naar de pagina’s van de websites van Breakpoint, tenzij Breakpoint de plaatsing van deze links uitdrukkelijk afwijst, om welke reden dan ook. De links vermelden telkens de naam van de bewuste pagina. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende website van Breakpoint en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen.

Interactiviteit
Sommige delen van de Website bieden gebruikers de mogelijkheid te reageren en berichten te sturen. Reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. Deze berichten en reacties mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen meerwaarde zijn. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de websites van Breakpoint:
• racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
• laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
• schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de Website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
• hacken of poging tot hacken van de websites van de Breakpoint is absoluut verboden en wordt bestraft;
• openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van de websites van Breakpoint van mening is dat bepaalde informatie op de websites een wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen via hogervermelde contactinformatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Beschikbaarheid van de Website
Breakpoint spant zich in om een goede beschikbaarheid van de Website te verzorgen, maar kan niet garanderen dat de Website op elk ogenblik beschikbaar is of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Breakpoint behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website te onderbreken om technische redenen of andere of de diensten te beëindigen.

Toepasselijk recht en rechtbanken
Deze juridische voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Je gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Leuven bevoegd zijn.

Tenslotte
Breakpoint behoudt zich het recht voor om deze 'Algemene Voorwaarden' steeds te veranderen.
Deze 'Algemene Voorwaarden' werden het laatst gewijzigd en herzien op 20 februari 2019.